Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ “ผลกระทบจากยาเสพติด”

ประชาสัมพันธ์ “ผลกระทบจากยาเสพติด” ...

ประชาสัมพันธ์ “ระวังโรคพิษสุนัขบ้า”

ประชาสัมพันธ์ “ระวังโรคพิษสุนัขบ้า” ...

ขอเชิญ ร่วมกุศลพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี 2566

ขอเชิญ ร่วมกุศลพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี 2566 ...

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ...

ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด ...

TOP