Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ...

การปฐมนิเทศของข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน ...

ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ ...

พิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย ประจำปี พ.ศ.2564 ...

การประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 10/2564 ...

เชิญชวนจัดตั้งชมรม “To Be Number One” ในสถานประกอบการ จังหวัดกำแพงเพชร ...

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ...

TOP