Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

การว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2560

อัตราการว่างงาน ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2560

อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2560

ภาวะการทำงานของประชากร ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2560
TOP