Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติตนเมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิท-19

แนวทางปฏิบัติตนเมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิท-19 ...

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ...

ประชาสัมพันธ์การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม

ประชาสัมพันธ์การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ...

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ...

การจำหน่ายของรางวัลคงเหลือ

การจำหน่ายของรางวัลคงเหลือ ...

ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร “การจำหน่ายของรางวัลคงเหลือ”

ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร “การจำหน่ายของรางวัลคงเหลือ” ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ...

Mol-Thailand

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ...

TOP