Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564

7 ตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

7 ตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2564

7 ตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

7 ตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

7 ตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

7 ตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

7 ตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

7 ตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

7 ตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

7 ตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

7 ตุลาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง ประำจำเดือน ตุลาคม 2563

7 ตุลาคม 2564
TOP