Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ITA สรจ.กพ. 2566

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี พ.ศ.2566

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

O9

Social Network

Line

Facebook

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11

แผนดำเนินงานประจำปี

O12

รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (รายเดือน) 

สรุปแผน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

สรุปแผน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 e – Service
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

O23

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31  ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง No Gift Policy
O32

 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33  การรายงานผลการดำเนินงานตามโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรม
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
543
TOP