Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้เพื่อบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

pll_content_description

TOP