Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชีวัดภาวะแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส 3 ปี 2566

TOP