Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชีวัดภาวะแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส 2 ปี 2566

TOP