Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์ โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต สุจริตโมเดล เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ”

pll_content_description

TOP