Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

จัดการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

pll_content_description

TOP