Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 ณ วัดกำแพงเพชร (ธรรมยุต) อ.เมืองกำแพงเพชร

pll_content_description

TOP