Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

การประชุมหารือสำนักงานแรงงานจังหวัดเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด

pll_content_description

TOP