Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ITA สรจ.กพ. 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี พ.ศ.2567

1

โครงสร้าง

2

ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่

4

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

5

ข่าวประชาสัมพันธ์

6

Q&A

7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

10

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่่

O10 คู่มือหรือเเนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการร่วม

11

คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือสิทธิประโยชน์-แรงงานในต่างประเทศ(สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ)

12 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสิทธิประโยชน์ ปีงบประมาณ2566 ณ จุดให้บริการ Walk-in

ข้อมูลการให้บริการสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ส.2566 E-SERVICE

สถิติผู้ใช้บริการ

13

e – Service

https://www.mol.go.th/บริการอิเล็กทรอนิกส์

14

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(O14) รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

15

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://kamphaengphet.mol.go.th/procurements

16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(O16) ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

(O17) รายงานสุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. แบบรายงานแผน 66 สนง.แรงงาน

3. แบบรายงานแผน สนง.แรงงาน

19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งสำนักงานปลักกระทรวงเเรงงานฯ

แนวปฏิบัติ Dos don

แนวปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรม

แนวทางการขอรับค าปรึกษาและตอบค าถามทางจริยธรรม

ข้อกำหนดจริยธรรม

22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O26 -การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 2567

ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดกำแพงเพชร สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม รหะหว่างจังหวัดกำแพงเพชร กับ องค์กรเครือข่ายทางสังคมฯ ปี 2567

ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดกำแพงเพชร สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม รหะหว่างจังหวัดกำแพงเพชรปี 2567

27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O29 รายงานการรับทรัพทย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

30

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

34

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

254
TOP