Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สถิติผู้ใช้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

TOP