Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

สถิติผู้ใช้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนเมษายน 2567

 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2567

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนมกราคม 2567

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนกันยายน 2566

 

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนกัมีนาคม 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนมกราคม 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565

 

 

 

 

474
TOP