Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 – รายงานงบทดลอง-ประจำเดือนมีนาคม 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

 – รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 – รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

TOP