Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

– รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

– รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

– รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565

– รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565

– รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

– รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565

– รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564

– รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 – รายงานงบทดลอง-ประจำเดือนมีนาคม 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 – รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

 – รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 – รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

327
TOP