Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาววัยญา ยิ้มยวน

  นางสาววัยญา ยิ้มยวน

  แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
  • นางสาววรางคณา ศรีสวัสดิ์

   นางสาววรางคณา ศรีสวัสดิ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวฐาปิตา ไชยวัง

    นางสาวฐาปิตา ไชยวัง

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวธัญญา ทองสมบูรณ์

     นางสาวธัญญา ทองสมบูรณ์

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวกิติยา ดีพิจารย์

      นางสาวกิติยา ดีพิจารย์

      จนท.วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาวลักษณา ตันเต

   นางสาวลักษณา ตันเต

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นายพิทักษ์ เฮงสิน

    นายพิทักษ์ เฮงสิน

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
   • นางสาวประสงค์ ปรีชา

    นางสาวประสงค์ ปรีชา

    พนักงานธุรการ ส.4
   • นางสาวจันทิรา ขันกสิกรรม

    นางสาวจันทิรา ขันกสิกรรม

    จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ
   • นางสมใจ เครือมณี

    นางสมใจ เครือมณี

    พนักงานทำความสะอาด
   • นายสราวุฒิ คำภู

    นายสราวุฒิ คำภู

    พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์

Are you looking for essay help? There is a good deal of essay help if you’re. You may best essay writing service find assistance with essay by seeing writing. You could find some excellent essay examples and use those examples in your own essays.

TOP