Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาววัยญา ยิ้มยวน

  นางสาววัยญา ยิ้มยวน

  แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
  • นางสาววรางคณา ศรีสวัสดิ์

   นางสาววรางคณา ศรีสวัสดิ์

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวฐาปิตา ไชยวัง

    นางสาวฐาปิตา ไชยวัง

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวธัญญา ทองสมบูรณ์

     นางสาวธัญญา ทองสมบูรณ์

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวกิติยา ดีพิจารย์

      นางสาวกิติยา ดีพิจารย์

      จนท.วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาวลักษณา ตันเต

   นางสาวลักษณา ตันเต

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นายพิทักษ์ เฮงสิน

    นายพิทักษ์ เฮงสิน

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
   • นางสาวประสงค์ ปรีชา

    นางสาวประสงค์ ปรีชา

    พนักงานธุรการ ส.4
   • นางสาวจันทิรา ขันกสิกรรม

    นางสาวจันทิรา ขันกสิกรรม

    จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ
   • นางสมใจ เครือมณี

    นางสมใจ เครือมณี

    พนักงานทำความสะอาด
   • - ว่าง -

    - ว่าง -

    พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์
TOP