Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลผู้บริหาร

 • นางสาววัยญา ยิ้มยวน

  นางสาววัยญา ยิ้มยวน

  แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
  • นางสาวลักษณา ตันเต

   นางสาวลักษณา ตันเต

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวประสงค์ ปรีชา

    นางสาวประสงค์ ปรีชา

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นายพิทักษ์   เฮงสิน

     นายพิทักษ์ เฮงสิน

     พนักงานขับรถยนต์ ส.2
     • นางสาวธัญญา ทองสมบูรณ์

      นางสาวธัญญา ทองสมบูรณ์

      นักวิชาการแรงงาน
      • นางสาวกรรณิกา ทิฮ่อน

       นางสาวกรรณิกา ทิฮ่อน

       นักวิชาการแรงงาน
       • นายสราวุฒิ คำภู

        นายสราวุฒิ คำภู

        พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์
      • นายวรปรัชญ์           ฉิมพุฒ

       นายวรปรัชญ์ ฉิมพุฒ

       นักวิชาการแรงงาน
       • นางสมใจ เครือมณี

        นางสมใจ เครือมณี

        พนักงานทำความสะอาด
      • นางสาวศศินา รังผึ้ง

       นางสาวศศินา รังผึ้ง

       นักวิชาการแรงงาน
       • นางสาวจันทิรา ขันกสิกรรม

        นางสาวจันทิรา ขันกสิกรรม

        จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ
  • นางสาวประภาพร สิงห์ทอง

   นางสาวประภาพร สิงห์ทอง

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวเกษศิรินทร์ เสนาป่า

    นางสาวเกษศิรินทร์ เสนาป่า

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายนันท์ธณปกรณ์ แสงสม

     นายนันท์ธณปกรณ์ แสงสม

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายรุจิภาส ภู่ทอง

     นายรุจิภาส ภู่ทอง

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวกิติยา ดีพิจารย์

      นางสาวกิติยา ดีพิจารย์

      จนท.วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
    • นายนรานนท์ คงยืน

     นายนรานนท์ คงยืน

     นักวิชาการแรงงาน
33
TOP