Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว

  นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว

  แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์ติดต่อ : 081-248-0627
  • นางสาวลักษณา ตันเต

   นางสาวลักษณา ตันเต

   เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
   • นางสาวประสงค์ ปรีชา

    นางสาวประสงค์ ปรีชา

    พนักงานธุรการ ส.4
   • นางสาวกมลชนก พริ้งดี

    นางสาวกมลชนก พริ้งดี

    เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัด
   • นายพิทักษ์ เฮงสิน

    นายพิทักษ์ เฮงสิน

    พนักงานขับรถ ส.2
    • นายไชยา นาคบาตร์

     นายไชยา นาคบาตร์

     พนักงานขับรถยนตร์
   • นางสาวเกศิณีย์ เกตุเจริญผล

    นางสาวเกศิณีย์ เกตุเจริญผล

    พนักงานรักษาความสะอาด
  • นายนิรุธ ประชุมพร

   นายนิรุธ ประชุมพร

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวกมลทิพย์ ลุ่มลึก

    นางสาวกมลทิพย์ ลุ่มลึก

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (หน้าหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เเละข้อมูลสารสนเทศ)
    • นางสาวธัญญา ทองสมบูรณ์

     นางสาวธัญญา ทองสมบูรณ์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวจรรยวรรณ ฉิมเนียม

     นางสาวจรรยวรรณ ฉิมเนียม

     เจ้าหน้าที่จัดบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์เเรงงานเเละดัชนีชี้วัดภาวะเเรงงานจังหวัด
877
TOP