Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลผู้บริหาร

 • นางสาววัยญา ยิ้มยวน

  นางสาววัยญา ยิ้มยวน

  แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
  • นางสาวลักษณา ตันเต

   นางสาวลักษณา ตันเต

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวประสงค์ ปรีชา

    นางสาวประสงค์ ปรีชา

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นายพิทักษ์   เฮงสิน

     นายพิทักษ์ เฮงสิน

     พนักงานขับรถยนต์ ส.2
     • นางสาวกรรณิกา ทิฮ่อน

      นางสาวกรรณิกา ทิฮ่อน

      นักวิชาการแรงงาน
      • นางสาวจันทิรา ขันกสิกรรม

       นางสาวจันทิรา ขันกสิกรรม

       จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ
     • นายวรปรัชญ์           ฉิมพุฒ

      นายวรปรัชญ์ ฉิมพุฒ

      นักวิชาการแรงงาน
      • นายสราวุฒิ คำภู

       นายสราวุฒิ คำภู

       พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์
     • นายนรานนท์ คงยืน

      นายนรานนท์ คงยืน

      นักวิชาการแรงงาน
      • นางสมใจ เครือมณี

       นางสมใจ เครือมณี

       พนักงานทำความสะอาด
  • นางสาวเกษศิรินทร์ เสนาป่า

   นางสาวเกษศิรินทร์ เสนาป่า

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวจันทิมา ปุมพิมาย

    นางสาวจันทิมา ปุมพิมาย

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวธัญญา ทองสมบูรณ์

     นางสาวธัญญา ทองสมบูรณ์

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายนันท์ธณปกรณ์ แสงสม

      นายนันท์ธณปกรณ์ แสงสม

      นักวิชาการแรงงาน
     • นายรุจิภาส ภู่ทอง

      นายรุจิภาส ภู่ทอง

      นักวิชาการแรงงาน
      • นางสาวกิติยา ดีพิจารย์

       นางสาวกิติยา ดีพิจารย์

       จนท.วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
     • นางสาวศศินา รังผึ้ง

      นางสาวศศินา รังผึ้ง

      นักวิชาการแรงงาน
TOP