Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ

1. แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

 – แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 ระยะ 3 ปี (2563 – 2565)

 – แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2566 – 2570)

2. แผน/ผลปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 – ตาราง แผน/ผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     1. สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

    2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

    3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

    4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

    5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร

 – สรุปแผน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

 – กราฟแสดงแผน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 

3. แผน/ผลปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 – ตาราง แผน/ผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     1. สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

    2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

    3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

    4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

    5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร

 – สรุปแผน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

 – กราฟแสดงแผน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

 

15
TOP