Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

หมายเหตุ: ดูวิธีการใช้งานแผนที่ และวิธีการกำหนดค่าภาษาของเครื่องผู้ใช้งาน

ประกาศคณะกรรมการ​ค่าจ้าง​ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 11 (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565)

ประกาศคณะกรรมการ​ค่าจ้าง​ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 10 (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563)

ประกาศคณะกรรมการ​ค่าจ้าง​ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 9 (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561)

ประกาศคณะกรรมการ​ค่าจ้าง​ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 8 (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560)

ประกาศคณะกรรมการ​ค่าจ้าง​ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 7 (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556)

ประกาศคณะกรรมการ​ค่าจ้าง​ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 6 (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555)

ประกาศคณะกรรมการ​ค่าจ้าง​ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 5 (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554)

ประกาศคณะกรรมการ​ค่าจ้าง​ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 4 (มีผลบังคับใช้ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2553)

ประกาศคณะกรรมการ​ค่าจ้าง​ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 3 (มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553)

1561
TOP