Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วน ราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่

(3) ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานภายในสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงานแรงงานจังหวัด

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ สถานที่ทำงานและยานพาหนะ

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินการบัญชี

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์

5. ปฏิบัติงานการตรวจราชการ

6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์

7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนงานไปทำงานต่างประเทศ

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้านแรงงาน

2. ประสานและบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนารายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ

4. จัดทำระบบสารสนเทศแรงงาน และการเชื่อมโยงเครือข่าย

5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศแรงงานให้ศูนย์ข้อมูลด้านแรงงาน

6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านแรงงาน

7. จัดทำสถานการณ์แรงงานและข้อมูลเตือนภัยด้านแรงงาน

8. จัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

9. สนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บริหาร ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครแรงงาน และศูนย์แรงงานประจำตำบล

10. สนับสุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

11. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด

12. ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย

13. งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร (ตำบลสลกบาตร)

-ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประจำศูนย์บริการร่วม จ.กำแพงเพชร

-รายงานผลตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกำหนด

14. งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ

15. งานส่งเสริมคุณภาพแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ

16. งานโครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ และงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน

17. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

18. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านแรงงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

TOP