Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2566-2570 (รอบปี 2567) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวะดกำแพงเพชร งบประมาณ พ.ศ.2567”

pll_content_description

TOP