Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานสถานการณ์และดัชนีชีวัดภาวะแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ไตรมาส 4 ปี 2565

TOP