Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MDU) และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร (ศจพ.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

pll_content_description

TOP