Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องรู้ก่อน ช้อปอัญมณีผ่านทางออนไลน์ และเรื่องเลือกใช้คาร์ซีทที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี

pll_content_description

TOP