Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบและบันทึกข้อมูลแรงงานนอกระบบรายบุคคลตามโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกำแพงเพชร

pll_content_description

TOP