Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท

pll_content_description

TOP