Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

งานวิชาการ

งานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ งานสนับสนุน

1. งานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

    – แผน/ผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    – ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม        
   – แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ 2564

2. งานดัชนีชี้วัดคุณภาพแรงงานนอกระบบ

    – แผน/ผลดัชนีชี้วัดคุณภาพแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564
    – รายงานผลการจัดทำดัชนีชีวัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564
    – รายงานผลการจัดทำดัชนีชีวัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2565
    – รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566

2. แผนควบคุมความเสี่ยง

3. งานอุปสงค์อุปทาน

    – รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2564

    – รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2565

  – รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2566

3. การประเมินผลการควบคุมภายใน
   – รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานแรงงานฯ พ.ศ.2564

4. งานสำรวจข้อมูลของสถานประกอบการ
      4.1 สำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน
ของสถานประกอบการ
     4.2 สำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม
            – โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นฯ ปี พ.ศ. 2563
                   infographic ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ปี พ.ศ. 2563
                   รายงานค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกฯ ปี พ.ศ. 2563
            – โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นฯ ปี พ.ศ. 2565
                   รายงานค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกฯ ปี พ.ศ. 2565
                   รายงานค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกฯ ปี พ.ศ. 2566

      4.3 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงาน
ของจังหวัด   

4.การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   –  แบบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   –  แบบรายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

5. งานตรวจราชการ

    – ผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (Progress Review)
      1.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
      2.รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
      3.PPT การตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

    – ผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)
      1.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
      2.รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
      3.PPT การตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

5. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

      – แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานแรงงาน

6. รายงานผลการดำเนินงานค่าจ้าง

6.SWOT Analysis สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

7.รายงานแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล

      1.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประเด็นแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล

 
8. แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

397
TOP