สรจ.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2560