สรจ.กำแพงเพชร จัดประชุมเพื่อส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบแก่กลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด