เตือนคนไทยที่ต้องการมาทำงานในสถานบันเทิงในประเทศสิงค์โปร์