ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครวิทยากรภายนอก

                   

       ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรรับสมัครวิทยากรภายนอก 

          รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา