โครงการสาน-เสริม-สร้างแรงงานไทยฯ ๒๙ เมษายน ๕๙ ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม