แผนที่จังหวัด

 

     
                ทิศเหนือ    

ติดกับอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

  ทิศใต้

ติดกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

  ทิศตะวันออก 

ติดกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร      

  ทิศตะวันตก

ติดกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก