อาสาสมัครแรงงาน

 

 

 

อำเภอ

 

 

ตำบล

 

ชื่อ - สกุล 

 

ประวัติ/ติดต่อ

 เมืองกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในเมือง    1. นางสุนัน  กันเกษร คลิ๊กที่นี่
 คลองแม่ลาย    2. นางกานดา  อัมเรศ คลิ๊กที่่นี่ี่
 เทพนคร    3. นางอนงค์  ภูวนารถนฤบาล คลิ๊กที่นี่
 อ่างทอง    4. นายรุ่งเพชร  ดีพันธ์ คลิ๊กที่นี่
 วังทอง    5. นางสาวบุญช่วย  ประสิทธิ์์เขตกิจ คลิ๊กที่นี่
 หนองปลิง    6. นายเอกพล  ลีจ้อย คลิ๊กที่นี่
 สระแก้ว    7. นางสาวหรรษกานต์  ทองปรน คลิ๊กที่นี่
 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล    8. นางอุไร  ธิศาเวช คลิ๊กที่นี่
 คณฑี

   9. นายเวคิน  วัชรเวโรจน์

คลิ๊กที่นี่
 นครชุม  10. นายสุทัศน์  แหงมงาม คลิ๊กที่นี่
 ท่าขุนราม  11. นายไพรัช  ขัติยศ คลิ๊กที่นี่
 นาบ่อคำ  12. นายโชคชัย  อุสาหะ  คลิ๊กที่นี่
 ทรงธรรม  13. นางสาวสมปอง  จิ๋วแหยม คลิ๊กที่นี่
 ลานดอกไม้  14. นางสาวรจนา  แหน่น้ำ คลิ๊กที่นี่
 ธำมรงค์  15. นางสาวกิ่งดาว  สอรักษา คลิ๊กที่นี่
 ไตรตรึงษ์  16. นางมณี  น้ำเงินอยู่ คลิ๊กที่นี่
 คลองขลุง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คลองขลุง  17. นางทองคำ  ภู่พึ่ง คลิ๊กที่นี่
 วังไทร  18. นางสาวปราณี  ทองแจ่ม คลิิ๊กที่นี่
 วังแขม  19. นางยุพิน  แก้วเรือง คลิ๊กที่นี่
 ท่ามะเขือ  20. นายศักดิ์ชาย  พรหมวงษ์ คลิ๊กที่นี่
 วังยาง  21. นางสาวภัทรพร  ญายอด คลิ๊กที่นี่
 วังบัว  22. นายชำนาญ  จันทราศรี คลิ๊กที่นี่
 ท่าพุทรา  23. นางสาวอรศรี  เลาหพิบูลรัตนา คลิ๊กที่นี่
 หัวถนน  24. นางสาวกาญจนา  จิ๋วมา คลิ๊กที่นี่
 แม่ลาด  25. นางอุไร  บุญนันท์ คลิ๊กที่นี่
 คลองสมบูรณ์  26. นางจิดาภา  สาสูงเนิน คลิ๊กที่นี่
 พรานกระต่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พรานกระต่าย  27. นายกอบเกียรติ  แก่นสาร คลิ๊กที่นี่
 ถ้ำกระต่ายทอง  28. นายวิสูตร์  เดชะผล คลิ๊กที่นี่
 ท่าไม้  29. นายอภิวัฒน์  สังคง คลิ๊กที่นี่
 หนองหัววัว  30. นายจิระเดช  เจือจันทร์ คลิ๊กที่นี่
 คลองพิไกร  31. นายจุฬา  จันทร์เยี่ยม คลิ๊กที่นี่
 เขาคีริส  32. นางสาวบรรดิษ  พลาพล คลิ๊กที่นี่
 วังตะแบก  33. นายเกรียงศักดิ์  พลขันธ์ คลิ๊กที่นี่
 คุยบ้านโอง  34. นายประเวช  อินทพงษ์ คลิ๊กที่นี่
 วังควง  35. นางจันทร์แรม  จีนเพชร คลิ๊กที่นี่
 ห้วยยั้ง  36. นางผ่องศรี  ยอดมา คลิ๊กที่นี่
 ขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วังชะพลู  37. นายภัทรวรรธน์  อภิเดชาพรพิศุทธ์ คลิ๊กที่นี่
 ป่าพุทรา  38. นายจรินทร์  วิไลมงคล คลิ๊กที่นี่
 ปางมะค่า  39. นางโสดา  จตุรทิศ คลิ๊กที่นี่
 บ่อถ้ำ  40. นายวัฒนา  ศรีวิไล คลิ๊กที่นี่
 โค้งไผ่  41. นายประจวบ  รอดทนงค์ คลิ๊กที่นี่
 วังหามแห  42. นางนุจรี  ใจแสน คลิ๊กที่นี่
 ดอนแตง  43. นายสามารถ  วินไธสงค์ คลิ๊กที่นี่
 เกาะตาล  44. นายธนกร  จันทพุฒ คลิ๊กที่นี่
 ยางสูง  45. นายถาวร  อรุณประภารัตน์ คลิ๊กที่นี่
 สลกบาตร  46. นายพัลลภ  ฮุนพานิช คลิ๊กที่นี่ 
 แสนตอ  47. นายวิรัช  กับเกิด คลิ๊กที่นี่
 ไทรงาม
 
 
 
 
 
 
 ไทรงาม  48. นางภณัชษา  บุญมี คลิ๊กที่นี่
 หนองคล้า  49. นางสาวยุพาพร  อัมพันธ์ คลิ๊กที่นี่
 หนองทอง  50. นางศศิประภา  ปัสสาวะกัง คลิ๊กที่นี่
 หนองไม้กอง  51. นายภิรมย์กิจ  เพ็งภู่ คลิ๊กที่นี่
 มหาชัย  52. นายจเร  ปิ่นจุไร คลิ๊กที่นี่
 พานทอง  53. นางสุนีย์  แสงเหลา คลิ๊กที่นี่
 หนองแม่แตง  54. นายพรชัย  โมขุนทด คลิ๊กที่นี่
 ลานกระบือ
 
 
 
 
 
 
 ลานกระบือ  55. นางสาวนิรดา  ทองวันไพร คลิ๊กที่นี่

 หนองหลวง

 56. นายนิรันต์  บุญแม่น คลิ๊กที่นี่
 ประชาสุขสันต์  57. นายอุดม  สินนอก คลิ๊กที่นี่
 โนนพลวง    58. นางน้ำอ้อย  เนื้อไม้ คลิ๊กที่นี่
 จันทิมา   59. นายคาย  อินเลี้ยง คลิ๊กที่นี่
 บึงทับแรต  60. นายสามารถ  ไกรตะโม่ คลิ๊กที่นี่
 ช่องลม  61. นางสุคนธ์  เจนจบ คลิ๊กที่นี่
 คลองลาน
 
 
 
 คลองลาน  62. นางจำแรง  เรืองบุตร คลิ๊กที่นี่
 สักงาม  63. นางคำนึง  เมืองฉาย คลิ๊กที่นี่
 โป่งน้ำร้อน  64. นางกิจจณา  ระวังศรี คลิ๊กที่นี่
 คลองน้ำไหล  65. นางสุรินทร์  บุญนาค คลิ๊กที่นี่
 ทรายทองวัฒนา
 
 
 ถาวรวัฒนา  66. นายสง่า  อมไธสง  คลิ๊กที่นี่
 ทุ่งทอง  67. นายกฤติญภัค  ไปใกล้ คลิ๊กที่นี่ 
 ทุ่งทราย  68. นางสาวสุมาลี  โพธิแพทย์ คลิ๊กที่นี่
 ปางศิลาทอง
 
 
 ปางตาไว  69. นายทองแดง  วังคีรี คลิ๊กที่นี่
 โพธิ์ทอง  70. นายจำปี  มหานนท์ คลิ๊กที่นี่ 
 หินดาต  71. นายสมชาย  เสือนุ่ม คลิ๊กที่นี่ 
 บึงสามัคคี
 
 
 
 วังชะโอน  72. นางอมร  ตันวัฒน์ คลิ๊กที่นี่
 เทพนิมิต  73. นางอรพินท์  สาเขตรการณ์ คลิ๊กที่นี่
 ระหาน  74. นายประสิทธิ์  หน่อสุริวงค์ คลิ๊กที่นี่
 บึงสามัคคี  75. นางสวิง  กอนาก คลิ๊กที่นี่
 โกสัมพีนคร
 
 
 โกสัมพี  76. นางสาวพรพรรณ  บุญโท คลิ๊กที่นี่ 
 เพชรชมภู  77. นายสมพงษ์  มาศวิชัย คลิ๊กที่นี่
 ลานดอกไม้ตก  78. นางสาวโชติรสา  บุญโท คลิ๊กที่นี่