โครงสร้างบุคคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                           

 

 นางสาวยุพิน  มูลจันทะ 

แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร 

                            

นางสาววรางคณา  ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

  

 

นางสาวฐาปิตา   ไชยวัง

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

 นางสาวลักษณา  ตันเต

 จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

  

นางสาวประสงค์  ปรีชา

พนักงานพิมพ์ ส๓

 

       

นางสาวกิติยา  ดีพิจารย์

จนท.วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

  

นายพิทักษ์  เฮงสิน

พนักงานขับรถยนต์ ส๒

 

 

                                   

           

 

 นางสาวจันทิรา   ขันกสิกรรม

จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ