คุณธรรมหลัก 4 ประการ

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรขอประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

ภาพข่าว: 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเบิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

 

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเบิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

"ด้วยความปรารถนาดี...จากสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร"

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

"ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ"

ภาพข่าว: 
Syndicate content