Syndicate content

 

 

 
จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตน(กองทุนเงินทดแทน) จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 2/2559 (เมษายน – มิถุนายน 2559)
จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตน (กองทุนประกันสังคม) จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 2/2559 (เมษายน – มิถุนายน 2559
จำนวนสถานประกอบการและประเภทกิจการที่เลิกกิจการและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ไตรมาส 2/2559 (เมษายน – มิถุนายน 2559)
จำนวนการใช้บริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทำงาน) จำแนกตามประเภทความร้ายแรง ไตรมาส 2/2559 (เมษายน – มิถุนายน 2559
จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 2/2559 (เมษายน – มิถุนายน 2559